WE HEBBEN NIEUWE PRODUCTEN! NEEM SNEL EEN KIJKJE.
Winkels Winkelmand

Privacyverklaring voor Kandidaten van Bose

Ingangsdatum: 9 mei 2023

Inleiding

Bose heeft deze Privacyverklaring voor Kandidaten (‘Verklaring’) opgesteld om te worden verstrekt aan sollicitanten van Bose en andere personen van wie we persoonlijke gegevens verwerken voor wervingsdoeleinden (gezamenlijk ‘Kandidaten’). Het doel van deze Verklaring is om u informatie te geven over het type persoonlijke gegevens dat we mogelijk voor deze doeleinden verzamelen, verwerken en gebruiken.

Deze Verklaring is niet van toepassing op de verwerking door Bose van gegevens die over u zijn verzameld in uw rol als koper of gebruiker van producten en diensten van Bose. Indien en wanneer u in die hoedanigheid met Bose communiceert, is het aan de relevante producten en diensten gekoppelde Privacybeleid van toepassing.

Wanneer we in deze Verklaring de termen ‘Bose’, ‘wij’ of ‘ons’ gebruiken, verwijzen we naar alle bedrijven in de Bose-bedrijvengroep, te weten Bose Corporation en diens gelieerde rechtspersonen die onder gemeenschappelijk eigendom en beheer vallen. Uw informatie wordt beheerd door een van deze entiteiten, zoals beschreven in het gedeelte ‘Contactgegevens Bose’ hieronder.

Bose moet bepaalde persoonlijke gegevens verwerken om uw kandidatuur te beoordelen. Er zijn ook wettelijke vereisten en andere contractuele vereisten waaraan we moeten voldoen met betrekking tot uw sollicitatie en elk wervingsproces. Als we de verwerkingsactiviteiten die we in deze Verklaring beschrijven niet kunnen uitvoeren, zijn we mogelijk niet in staat om uw kandidatuur te beoordelen of u in dienst te nemen.

Deze Verklaring garandeert niet dat u zult worden aangenomen en, indien u wordt aangenomen, creëert dit document geen arbeidsovereenkomst.


Soorten gegevens die we verwerken

Bose verzamelt, verwerkt en gebruikt mogelijk de volgende categorieën persoonlijke gegevens:

 • Identificatiegegevens. Dit omvat contactgegevens zoals uw volledige naam, adres, telefoonnummer en e-mailadressen.
 • Loopbaangegevens. Bose verwerkt mogelijk wervings- of opdrachtinformatie, zoals sollicitatieformulieren en informatie die is opgenomen in een cv, begeleidende brief of anderszins verstrekt via een sollicitatie- of wervingsproces; resultaten van kwalificatietests; referenties; informatie met betrekking tot uw vorige of huidige functies, arbeidsgeschiedenis, -datums en -locaties; informatie over vaardigheden, kwalificaties, ervaring; informatie over publicaties, toespraken, indien van toepassing; en professionele lidmaatschappen.
 • Opleidingsgegevens. Bose beschikt mogelijk over informatie met betrekking tot de academische instellingen waar u hebt gestudeerd en informatie over diploma’s, certificaten, trainingen, publicaties en cijferlijsten, indien u deze hebt verstrekt.
 • Andere gegevens die u ons verstrekt en die relevant zijn voor de mogelijke arbeidsrelatie, inclusief informatie die over u is verzameld door middel van sollicitatiegesprekken met u.
 • Andere wettelijk beschermde gegevens. Bose kan, op optionele basis, en alleen voor zover in overeenstemming met of vereist door de toepasselijke wetgeving, informatie verzamelen die betrekking heeft op uw ras, geslacht/gender, militaire dienst, nationaliteit, gehandicaptenstatus, etniciteit en andere wettelijk beschermde informatie.

Hoe wij uw informatie verzamelen

In de meeste gevallen verzamelt Bose persoonlijke gegevens rechtstreeks van u. Bijvoorbeeld via uw sollicitatie of tijdens sollicitatiegesprekken. Soms ontvangt Bose mogelijk ook persoonlijke informatie over u van derde partijen, waaronder:

 • externe recruiters en andere verwijzingsbronnen
 • externe testaanbieders
 • uitzendbureaus
 • referenties die u met ons deelt
 • openbaar beschikbare bronnen, zoals uw professionele LinkedIn-profiel, uw professionele profiel op de website van uw huidige werkgever, sprekersbiografieën op de websites van professionele conferenties waar u hebt gesproken, artikelen die u hebt gepubliceerd en persberichten of andere bedrijfsaankondigingen

Hoe we informatie over u gebruiken

We verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens voor diverse activiteiten als onderdeel van het wervingsproces, waaronder, indien van toepassing:

 • Beoordelen van en reageren op uw sollicitatie, inclusief het beoordelen van uw opleiding en arbeidsgeschiedenis, het faciliteren van sollicitatiegesprekken, het controleren van referenties en het aan u melden van relevante aanvullende vacatures bij ons bedrijf die u mogelijk aanspreken.
 • Communiceren met u, medewerkers van Bose en derde partijen over het sollicitatie- en wervingsproces.
 • Reageren op en voldoen aan verzoeken en wettelijke eisen van toezichthouders of andere autoriteiten, maar alleen wanneer we te goeder trouw geloven dat we uw gegevens voor deze doeleinden moeten gebruiken.
 • Analyseren en verbeteren van het wervingsproces, zoals met betrekking tot kosten-/budgetanalyse en wervingsresultaten.

Volgens de wetten in sommige rechtsgebieden moeten bedrijven u informeren over de juridische grondslag op basis waarvan zij uw gegevens verwerken. Onze rechtsgronden voor de verwerking van uw gegevens, zoals uiteengezet in deze Verklaring, zijn als volgt:

 • Waar het gebruik van uw gegevens nodig is om stappen te ondernemen om een arbeidsovereenkomst of een andere overeenkomst met u aan te gaan.
 • Waar we uw gegevens gebruiken om te voldoen aan toepasselijke wettelijke verplichtingen, met name op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheids- en sociale beschermingsrecht, gegevensbeschermingsrecht, belastingrecht en nalevingswetten voor bedrijven.
 • Wanneer het gebruik van uw gegevens dient om onze legitieme belangen of de legitieme belangen van anderen te behartigen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om het beveiligen van onze diensten, het uitvoeren van onze activiteiten en onze diensten, en het verdedigen van onze wettelijke rechten.
 • Wanneer u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor een bepaald doel.

Met wie we uw gegevens delen

Bose maakt gegevens mogelijk bekend aan de volgende typen entiteiten of in de volgende omstandigheden (indien van toepassing):

Binnen Bose. Personen binnen de Bose-bedrijvengroep die de in deze Verklaring beschreven doeleinden moeten uitvoeren, waaronder personeelszaken, en ander personeel binnen Bose, zoals de juridische afdeling.

Met derde partijen.

 • Dienstverleners: werving en andere aanbieders van personeelszaken.
 • Wettelijke naleving: wanneer dit vereist is door de wet, regelgeving of een gerechtelijk bevel of in reactie op een verzoek van de politie of een andere wetshandhavingsinstantie.
 • Procesvoering: voor het inwinnen van juridisch advies bij onze externe advocaten of in verband met een rechtszaak met een derde partij.
 • Zakelijke transacties: in verband met de verkoop, aankoop of fusie van ons bedrijf, van enkele of al onze activa of met due diligence-onderzoek dat ter voorbereiding wordt uitgevoerd.

Gegevensoverdracht

Bose is wereldwijd actief en kan uw gegevens overdragen aan, opslaan en/of verwerken met andere rechtspersonen binnen de Bose-bedrijvengroep of andere derden, zoals vertrouwde dienstverleners en partners op locaties over de hele wereld (inclusief de Verenigde Staten) voor de doeleinden die worden beschreven in deze Verklaring. Overal waar uw gegevens door ons worden overgedragen, opgeslagen of verwerkt, nemen wij redelijke maatregelen om uw gegevens te beschermen in overeenstemming met ons beleid en onze procedures op het gebied van informatiebeveiliging en met de toepasselijke wetgeving. Deze maatregelen omvatten mogelijk de implementatie van modelcontractbepalingen om de overdracht van uw gegevens te regelen, of andere middelen die door de toepasselijke wetgeving worden erkend.


Gegevensbewaring

Bose bewaart gegevens gedurende verschillende perioden, afhankelijk van de doeleinden waarvoor we de gegevens verzamelen en gebruiken, zoals beschreven in deze Verklaring. We verwijderen of anonimiseren gegevens wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doeleinden te verwezenlijken.


Beveiliging van uw gegevens

We doen er alles aan om uw gegevens te beschermen. We maken gebruik van diverse technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen die zijn ontworpen ter bescherming tegen onbevoegde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Houd er wel rekening mee dat geen enkele beveiligingsmaatregel perfect of ondoordringbaar is. Als zodanig kunnen wij de veiligheid van uw gegevens niet garanderen. We controleren onze Diensten regelmatig op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen. Als u zich zorgen maakt over de veiligheid van onze Diensten, neem dan contact met ons op zoals beschreven in het gedeelte ‘Contactgegevens Bose’ hieronder, zodat we eventuele problemen tijdig en effectief kunnen oplossen.


Uw rechten

In bepaalde rechtsgebieden hebt u de mogelijkheid om wettelijke rechten uit te oefenen met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van uw gegevens. Uw wettelijke rechten verschillen afhankelijk van de wetgeving in uw rechtsgebied en omvatten mogelijk het volgende:

 • Toegang tot, of een kopie van, uw gegevens
 • Het verwijderen van bepaalde gegevens
 • Het corrigeren van uw gegevens
 • Het beperken van onze verwerking van bepaalde gegevens
 • Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens voor een specifiek doel te gebruiken, kunt u die toestemming op elk gewenst moment ook weer intrekken
 • Onder bepaalde omstandigheden hebt u krachtens de toepasselijke wetgeving mogelijk ook het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van uw specifieke situatie

Als u deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op zoals beschreven in het gedeelte ‘Contactgegevens Bose’ hieronder. Houd er rekening mee dat we uw verzoek verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Als u vragen of klachten hebt over onze gegevensverwerkingsactiviteiten, raden wij u aan hierover eerst rechtstreeks met ons in contact te treden. Indien van toepassing kunt u ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in het land waar u gevestigd bent of rechtsbescherming zoeken via uw lokale rechtbank als u denkt dat uw rechten zijn geschonden.


Contactgegevens Bose

Als u contact met ons wilt opnemen of vragen of klachten hebt met betrekking tot deze Verklaring, kunt u een e-mail sturen naar privacyandsecurity@bose.com.

Functionaris voor gegevensbescherming

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via het bovenstaande e-mailadres of per post via het volgende adres: Bose Corporation, The Mountain Road, Framingham, MA 01701.

Verwerkingsverantwoordelijken

Een verwerkingsverantwoordelijke is een dochteronderneming of gelieerde rechtspersoon van Bose die primair verantwoordelijk is voor de gegevens die worden verzameld en gebruikt binnen de reikwijdte van deze Verklaring. Bose Corporation (gevestigd aan The Mountain Road, Framingham, MA 01701) is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens.


Wijzigingen in deze Verklaring

We kunnen deze Verklaring van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken om deze af te stemmen op wetswijzigingen, de manier waarop wij gegevens verzamelen en gebruiken of technologische ontwikkelingen. U kunt nagaan of de Verklaring in de periode sinds uw laatste bezoek is gewijzigd door de ‘Ingangsdatum’ aan het begin van het document te controleren. Waar van toepassing zullen we u op de hoogte stellen van deze wijzigingen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.