WE HEBBEN NIEUWE PRODUCTEN! NEEM SNEL EEN KIJKJE.

Gebruiksvoorwaarden van Bose

Laatst gewijzigd: 26 februari 2024

Deze Gebruiksvoorwaarden (de ‘Voorwaarden’) vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en Bose Corporation, 100 Mountain Road, Framingham, Massachusetts, 01701, Verenigde Staten van Amerika, en zijn gelieerde entiteiten (gezamenlijk ‘Bose’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ en ‘onze’). Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Bose-websites, -software, -apparaten en bijbehorende firmware, -applicaties, -producten en alle andere diensten, functies of content die door Bose wordt aangeboden of beschikbaar wordt gesteld (gezamenlijk, de ‘Diensten’). Door uzelf toegang te verschaffen tot deze Diensten of deze te gebruiken, verklaart u deze Voorwaarden te hebben gelezen en te hebben begrepen, en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u zich geen toegang meer te verschaffen tot de Diensten en te stoppen met het gebruik ervan. We kunnen deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen inzicht herzien. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw verdere gebruik van de Diensten na dergelijke updates vormt uw bindende aanvaarding van deze wijzigingen, tenzij de toepasselijke wetgeving een aanvullende kennisgeving met betrekking tot dergelijke updates vereist, in welk geval we zullen voldoen aan dergelijk vereisten.

Op bepaalde Diensten zijn mogelijk aanvullende of afzonderlijke voorwaarden van toepassing. In het geval van tegenstrijdigheden tussen deze Voorwaarden en dergelijke andere voorwaarden, zijn de andere voorwaarden leidend.


1. Criteria

U dient minstens de meerderjarige leeftijd in uw rechtsgebied te hebben om de Diensten te kunnen gebruiken, tenzij een van uw ouders of een wettelijk voogd namens u akkoord gaat met deze Voorwaarden en u toestemming geeft om de Diensten te gebruiken. Als u akkoord gaat met deze Voorwaarden namens een organisatie of entiteit, verklaart en garandeert u daartoe bevoegd te zijn. U kunt zich geen toegang verschaffen tot de Diensten of deze gebruiken als u bent uitgesloten van het ontvangen van de Diensten onder de toepasselijke wetgeving of als uw rechten met betrekking tot toegang of gebruik van de Diensten voorheen zijn opgeschort of van u zijn afgenomen.


2. Intellectueel eigendom

‘Content’ betekent alle websites, software, ontwerpen, tekst, illustraties, audio, video’s, graphics, afbeeldingen, muziek, gebruikersinterfaces, geschreven tekst van welke aard dan ook, namen, logo’s, handelsmerken, dienstmerken en informatie of ander materiaal dat via de Diensten wordt geplaatst, gegenereerd, verstrekt of anderszins beschikbaar wordt gesteld. De Diensten en Content worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, handelsgeheim en andere wetten van de Verenigde Staten en buitenlandse rechtsgebieden. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Voorwaarden, bezitten Bose en zijn licentiegevers exclusief alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Diensten en Content, met inbegrip van alle bijbehorende intellectuele-eigendomsrechten.

U zult geen auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken of andere eigendomsrechten of kennisgevingen die zijn opgenomen in of worden verstrekt bij de Diensten of Content verwijderen, wijzigen of verhullen. Elk onbevoegd gebruik van materialen van of verkregen via de Diensten kan in strijd zijn met het auteursrecht, het merkenrecht, het privacy- en publiciteitsrecht en regelgeving en statuten met betrekking tot communicatie.

Raadpleeg voor een volledige lijst met handelsmerken en bron-/rechtenvermeldingen van Bose en onze partners onze lijst met handelsmerken.


3. Licentie

We verlenen u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie voor toegang tot, weergave en gebruik van de Diensten en Content, en voor toegang tot en gebruik van de software die is meegeleverd met onze producten of apparaten, ongeacht of deze software afkomstig is van ons of van derden. Deze licentie wordt uitsluitend verstrekt voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik van de Diensten zoals toegestaan in deze Voorwaarden.

U zult de Content, Diensten of enig deel daarvan (met inbegrip van software van derden) niet gebruiken, in sublicentie geven, kopiëren, aanpassen, wijzigen, vertalen, openbaar maken, op basis ervan afgeleide werken maken, distribueren, in licentie geven, verkopen, verhuren, te huur aanbieden, toewijzen, overdragen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, uitzenden of op enigerlei andere wijze exploiteren, tenzij dit uitdrukkelijk wordt toegestaan in deze Voorwaarden. Er worden geen licenties of rechten aan u verleend middels implicatie of anderszins onder de intellectuele-eigendomsrechten die eigendom zijn van of worden beheerd door ons of onze licentiegevers, met uitzondering van de licenties en rechten die uitdrukkelijk worden verleend in deze Voorwaarden.

Bose kan deze licentie te allen tijde en geheel naar eigen inzicht intrekken. Als de licentie wordt ingetrokken, moet u al het materiaal dat u hebt gedownload of op een andere manier via de Diensten hebt verkregen, zo snel mogelijk vernietigen, inclusief kopieën van dergelijk materiaal, ongeacht of deze in overeenstemming met deze Voorwaarden zijn gemaakt.


4. Accountregistratie

U dient mogelijk een account aan te maken om onderdelen van de Diensten te gebruiken. Voor het aanmaken van een account dient u mogelijk een wachtwoord, gebruikersnaam en andere informatie op te geven, zoals uw naam en e-mailadres. U bent als enige verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw gegevens. U mag uw account niet overdragen, verkopen, aan derden toewijzen of in sublicentie geven zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U bent als enige verantwoordelijk voor al het gebruik en alle activiteiten die via uw account plaatsvinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van de Diensten door iedere persoon die uw account gebruikt, zij het met of zonder toestemming. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik of enige andere vorm van inbreuk op de beveiliging van uw account. Bose kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen als gevolg van onbevoegd gebruik van uw account. Informatie die door u wordt ingediend, is onderhevig aan het Privacybeleid van Bose.


5. Gebruikerscontent en feedback

5.1 Gebruikerscontent. U behoudt de volledige verantwoordelijkheid voor de Content die u indient, weergeeft, plaatst of anderszins beschikbaar stelt via de Diensten (‘Gebruikerscontent’), met inbegrip van het in acht nemen van alle rechten van derden in de Gebruikerscontent. Wanneer u Gebruikerscontent indient, verleent u Bose een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, niet-exclusieve, sublicentieerbare licentie om dergelijke Gebruikerscontent te gebruiken, te kopiëren, op te slaan in een cachegeheugen, te distribueren, te reproduceren, te wijzigen, te bewerken, aan te passen, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk te tonen, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, te verkopen, te verhuren, over te dragen, openbaar te maken, te deassembleren en te publiceren, geheel of gedeeltelijk, in enige vorm of via elk medium nu bekend of ontwikkeld in de toekomst, zonder enige vorm van compensatie aan u, voor elk mogelijk doel, met inbegrip van, zonder beperkingen, het promoten en herdistribueren van een deel of het geheel van de Diensten (en afgeleide werken daarvan).

Wij kunnen naar eigen inzicht Gebruikerscontent vooraf screenen voordat deze op de Diensten verschijnt en u te allen tijde verbieden of beletten om Gebruikerscontent te plaatsen, te uploaden, op te slaan, te delen, te verzenden, of weer te geven op, naar en via de Diensten. Wij kunnen naar eigen inzicht Gebruikerscontent die bij de Diensten is ingediend, afwijzen, verplaatsen, bewerken of verwijderen, om welke reden dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot Gebruikerscontent die deze Voorwaarden schendt. Zie het onderstaande artikel Acceptabel gebruik voor meer informatie.

5.2 Feedback. Ongevraagde inzendingen van ideeën worden door ons niet in overweging genomen en wij verzoeken u deze niet naar ons te sturen. Als u er echter toch voor kiest om uw ideeën in welke vorm dan ook bij ons in te dienen, of dit nu via Gebruikerscontent is of anderszins (‘Feedback’), zijn hierop de volgende voorwaarden van toepassing:

(a) Feedback is en blijft het enige en exclusieve eigendom van Bose, zonder enige vorm van compensatie aan u. U kent hierbij onherroepelijk alle rechten, aanspraken en belangen in en op alle Feedback toe aan Bose, met inbegrip van eventuele intellectuele-eigendomsrechten, en gaat akkoord met deze toekenning.

(b) Bose heeft geen enkele verplichting met betrekking tot Feedback, en is vrij om, zonder enige vorm van compensatie aan u, Feedback te reproduceren, te gebruiken, openbaar te maken en te verspreiden, met inbegrip van alle ideeën, concepten, kennis of technieken die de Feedback bevat, op onbeperkte basis, voor welk doel dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van producten en diensten waarin de Feedback is verwerkt.


6. Acceptabel gebruik

Om voor een veilige en positieve ervaring te zorgen, is het volgende gedrag ten strengste verboden in verband met uw toegang tot en gebruik van de Diensten. Zonder enige uitzondering zult u zich onthouden van het volgende:

 • andere personen misbruiken, belasteren, bedreigen, intimideren, stalken, lastigvallen of schade berokkenen;
 • reclame maken richting gebruikers of deze ertoe aanzetten bepaalde producten of diensten te kopen of te verkopen, of informatie gebruiken die is verkregen van de Diensten om contact op te nemen met gebruikers, reclame te maken richting gebruikers, gebruikers aan te zetten tot aankoop of verkoop, of producten of diensten aan gebruikers te verkopen zonder hun voorafgaande uitdrukkelijke toestemming;
 • materialen op of die verband houden met de Diensten wijzigen of manipuleren;
 • proberen om enige technologische maatregel te omzeilen die door ons of een van onze leveranciers of enige andere derde partij (met inbegrip van andere gebruikers) is geïmplementeerd om de toegang tot de Diensten te beschermen of te beperken;
 • proberen de software of andere onderliggende code die wordt gebruikt om de Diensten te leveren te ontcijferen, te decompileren, te deassembleren, of aan reverse engineering te onderwerpen;
 • de Diensten of de bijbehorende software, hardware of servers op welke manier dan ook verstoren, overstelpen, aanvallen, aanpassen of manipuleren;
 • zich bezighouden met spidering of harvesting, of software gebruiken, met inbegrip van spyware, die is ontworpen om gegevens van de Diensten te verzamelen;
 • het gebruik van de Diensten door anderen belemmeren of verstoren;
 • zich voordoen als een andere persoon of entiteit of enige andere soortgelijke frauduleuze activiteit uitvoeren, zoals phishing;
 • iets plaatsen of delen dat illegaal, beledigend, intimiderend, pornografisch, onfatsoenlijk, profaan, obsceen, haatzaaiend, racistisch of anderszins verwerpelijk van aard is;
 • berichten of verzoeken plaatsen of verzenden die zijn ontworpen of bedoeld om wachtwoorden, accountgegevens of enige andere persoonlijke of privé-informatie van een gebruiker te verkrijgen, of dit faciliteren;
 • content indienen die is gekoppeld aan netwerkmarketingprogramma’s, piramidesystemen of content die niets met het onderwerp te maken heeft;
 • ongevraagd of zonder toestemming reclameberichten of communicatie van commerciële aard indienen, verzenden, plaatsen, uploaden of anderszins beschikbaar stellen, zoals spam, reclame, promotiemateriaal, junkmail, kettingbrieven, of enige andere vorm van ongevraagde communicatie;
 • actie ondernemen die naar eigen inzicht van Bose een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur inhoudt of zou kunnen inhouden;
 • virussen, kwaadaardige code of andere computerinstructies of technologische middelen verzenden die tot doel hebben het gebruik van computers of verwante systemen te verstoren, te beschadigen of te manipuleren;
 • middelen gebruiken om scraping of crawling op webpagina’s binnen de Diensten uit te voeren;
 • robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen gebruiken om toegang te krijgen tot de Diensten voor welk doel dan ook;
 • de intellectuele-eigendoms-, privacy-, publiciteitsrechten of andere wettelijke rechten en eigendommen van anderen schenden, hier inbreuk op maken of deze onrechtmatig gebruiken;
 • wetten of voorschriften overtreden; of
 • een derde partij ertoe aanzetten, aanmoedigen of helpen een van de bovenstaande zaken te doen.

Naast de beperkingen op het gebruik zoals hierboven beschreven, worden de materialen op of via de Diensten geleverd met ‘RECHTENBEPERKINGEN’. Gebruik, duplicatie of openbaarmaking door een federale, staats- of lokale overheid of autoriteit is onderworpen aan verdere beperkingen zoals uiteengezet in de toepasselijke wetgeving en voorschriften. Het gebruik van de materialen door een dergelijke overheid of autoriteit vormt een erkenning van de eigendomsrechten van Bose.


7. Privacy

Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over onze praktijken op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de verzameling en het gebruik van uw gegevens. Ons Privacybeleid is van toepassing op uw gebruik van de Diensten en maakt middels verwijzing deel uit van deze Voorwaarden.


8. Garanties, afwijzingen van garantie, en beperking van aansprakelijkheid

TENZIJ UITDRUKKELIJK SCHRIFTELIJK ANDERS AANGEGEVEN DOOR BOSE IN VERBAND MET UW AANKOOP VAN EEN BOSE-PRODUCT OF -DIENST, WORDEN DE DIENSTEN EN CONTENT ‘AS-IS’ VERSTREKT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, DOET BOSE UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE GARANTIES, VOORSTELLINGEN OF VOORWAARDEN, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES TEN AANZIEN VAN KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM OF NIET-INBREUK. IN HET BIJZONDER, MAAR ZONDER BEPERKING, GARANDEERT BOSE NIET DAT: (i) DE DIENSTEN OF CONTENT VRIJ ZIJN VAN FOUTEN; (ii) DE FUNCTIES OF FUNCTIONALITEIT VAN DE DIENSTEN ONONDERBROKEN, VEILIG OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN; (iii) DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF (iv) DE DIENSTEN EN CONTENT VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. BOSE GEEFT GEEN GARANTIE DAT BOSE DE DIENSTEN ZAL BIJWERKEN OF BLIJVEN AANBIEDEN OF BESCHIKBAAR ZAL BLIJVEN STELLEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SPECIFIEKE SOFTWARE, APPLICATIES OF PRODUCTEN, VOOR ONGEACHT WELKE PERIODE, EN BOSE BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DE DIENSTEN ZONDER KENNISGEVING AAN U TE WIJZIGEN, BIJ TE WERKEN EN TE STAKEN. DE VOORGAANDE AFWIJZINGEN VAN GARANTIE ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN EN BLIJVEN VAN KRACHT NA BEËINDIGING OF AFLOOP VAN DE GELDIGHEIDSDUUR VAN DEZE VOORWAARDEN OF UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN.

U VERKLAART EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, U HET VOLLEDIGE RISICO DRAAGT DAT VOORTVLOEIT UIT UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZAL BOSE OF ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN, OF ELKE ANDERE PARTIJ DIE IS BETROKKEN BIJ HET MAKEN, PRODUCEREN OF LEVEREN VAN DE DIENSTEN OF CONTENT, OF EEN IEDER VAN HUN RESPECTIEVE DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, MEDEWERKERS, AGENTEN OF ANDERE VERTEGENWOORDIGERS, IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE VORM VAN SCHADE AAN U, EEN ANDERE PERSOON OF ENTITEIT, HETZIJ DIRECT, INDIRECT, SPECIAAL, BIJKOMEND, VOORTVLOEIEND, BESTRAFFEND OF ANDERSZINS VAN AARD (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DIE LEIDT TOT INKOMENS-, GEGEVENS- OF GEBRUIKSVERLIES, SCHADE AAN COMPUTERS OF APPARATEN, OF KOSTEN OM VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN TE VERKRIJGEN), VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND STAAND MET DEZE DIENSTEN OF ENIGERLEI CONTENT, LINKS OF VERBINDINGEN DIE DOOR DEZE DIENSTEN WORDEN GEBODEN, ONGEACHT OF BOSE NU WEL OF NIET GEÏNFORMEERD IS OVER DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE EN DEZE GEBASEERD IS OP VRIJWARING, CONTRACTUELE BINDING, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN VERWAARLOZING), JURIDISCHE AANSPRAKELIJKHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID, SCHENDING VAN STATUTEN OF ANDERSZINS.

IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN BOSE VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND STAAND MET DEZE VOORWAARDEN, HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, OF DE ONMOGELIJKHEID DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT IS BETAALD VOOR HET SPECIFIEKE PRODUCT OF DE SPECIFIEKE DIENST WAAROP DE VORDERING BETREKKING HEEFT, OF ALS DE VORDERING GEEN BETREKKING HEEFT OP EEN BETAALD PRODUCT OF BETAALDE DIENST, € 100.

BOSE BIEDT GEEN GARANTIE, NOCH ONDERSCHRIJVEN WIJ OF NEMEN WIJ DE VERANTWOORDELIJKHEID OP ONS, VOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN WAARVOOR WORDT GEADVERTEERD OF DIE WORDEN AANGEBODEN DOOR DERDEN VIA DE DIENSTEN, NOCH VOOR WEBSITES WAARNAAR AL DAN NIET MET EEN LINK WORDT VERWEZEN VIA DE DIENSTEN, EN BOSE ZAL GEEN PARTIJ ZIJN IN, EN OP GEEN ENKELE MANIER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR, HET CONTROLEREN VAN TRANSACTIES TUSSEN U EN EXTERNE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. BOSE KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR BELEDIGEND OF ONRECHTMATIG GEDRAG VAN DERDEN. U DRAAGT VRIJWILLIG HET RISICO VAN LETSEL OF SCHADE ALS GEVOLG VAN HET VOORGAANDE. 

DE VOORGAANDE BEPERKINGEN ZIJN FUNDAMENTELE EN MATERIËLE ELEMENTEN VAN DE BASIS VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN BOSE EN U EN BLIJVEN VAN TOEPASSING, ZELFS ALS EEN OPLOSSING NIET VOLDOET AAN HET ESSENTIËLE DOEL ERVAN EN VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde garanties of de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid ten aanzien van schade niet toegestaan. Daarom is het mogelijk dat enkele van deze beperkingen niet voor u gelden. Als u inwoner bent van New Jersey, Verenigde Staten, zijn de beperkingen in dit Artikel wel op u van toepassing.


9. Schadeloosstelling

Voor zover wettelijk toegestaan, stemt u ermee in Bose en zijn respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders en vertegenwoordigers (en alle opvolgers en rechtverkrijgenden van een van de voorgaande) schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen enige vordering of eis, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke honoraria en betalingen van advocaten, in verband staand met of voortvloeiend uit uw gebruik van de Diensten of Content, uw verbinding met de Diensten, uw blootstelling aan Content of Gebruikerscontent, schending door u van de Voorwaarden, schending door u van toepasselijke wetgeving, uw indiening, plaatsing of overdracht van Gebruikerscontent aan of op de Diensten, en/of schending door u van enige rechten van een ander. Wij behouden ons het recht voor om op eigen kosten de exclusieve verdediging van en controle over dergelijke geschillen op ons te nemen en u zult in elk geval met ons samenwerken bij het handhaven van beschikbare verdedigingsmogelijkheden.


10. Aanpassing en beëindiging

10.1 Aanpassing van Diensten. Tenzij niet toegestaan door toepasselijke lokale wetgeving, behoudt Bose zich het recht voor om met of zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment de Diensten (of enig deel daarvan) tijdelijk of permanent aan te passen of te beëindigen. Bose is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een aanpassing, opschorting of beëindiging van de Diensten.

10.2 Beëindiging. Wij kunnen geheel en uitsluitend naar eigen inzicht uw recht op toegang beëindigen, opschorten of u anderszins de toegang ontzeggen tot (een deel van) de Diensten op elk gewenst moment en om welke reden dan ook, met of zonder kennisgeving aan u. Als we uw recht op toegang tot de Diensten beëindigen, worden deze Voorwaarden beëindigd en hebt u met onmiddellijke ingang geen enkel recht meer op toegang tot de Diensten; bepaalde bepalingen van deze Voorwaarden blijven echter ook na beëindiging van kracht, met inbegrip van maar niet beperkt tot, en zover van toepassing, de bepalingen inzake Verplichte arbitrage en afstandsverklaring voor collectieve actie. Beëindiging van uw gebruik of toegang tot de Diensten kan ook, naar eigen inzicht van Bose, de verwijdering van uw account en/of Gebruikerscontent omvatten. U zult in dit geval geen informatie met betrekking tot uw account meer kunnen ophalen, behalve zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.


11. Kennisgeving van inbreuk op intellectueel eigendom

In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) en andere toepasselijke wetgeving is het het beleid van Bose om, in passende omstandigheden, het registratie-account te beëindigen van een gebruiker die wordt geacht inbreuk te hebben gemaakt op intellectuele-eigendomsrechten van derden en/of Gebruikerscontent te verwijderen die als inbreukmakend wordt beschouwd. Raadpleeg het Auteursrechtbeleid van Bose voor meer informatie.


12. Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden en het onderwerp ervan, en alle acties die hieraan zijn gerelateerd, zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met en zijn onderworpen aan het recht van de staat Massachusetts, niettegenstaande haar uitgangspunten ten aanzien van met elkaar strijdige wettelijke bepalingen. Tenzij aangegeven in Artikel 12 hierboven inzake verplichte arbitrage, zal elk geschil dat voortvloeit uit deze Voorwaarden of het gebruik van de Diensten worden voorgelegd aan de staats- of federale rechtbank in het district Middlesex, Massachusetts in de Verenigde Staten, en stemmen Bose en u in met de exclusieve rechtsbevoegdheid van deze rechtbanken.


13. Algemene voorwaarden

13.1 Overmacht. Onder geen beding kan Bose aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging of verzuim in prestaties die direct of indirect voortvloeien uit een gebeurtenis waarop wij redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen.

13.2 Geen afstandsverklaring. Als wij verzuimen erop aan te dringen dat u zich aan alle verplichtingen in deze Voorwaarden houdt of als we dit niet tijdig doen, betekent dit niet dat wij afstand hebben gedaan van deze rechten en betekent dit niet dat u niet aan deze verplichtingen hoeft te voldoen. Als wij afzien van het opeisen van onze rechten bij verzuim of schending door u, zullen wij dit uitsluitend schriftelijk doen en betekent dit niet dat wij automatisch af zullen zien van het opeisen van onze rechten bij eventuele toekomstige gevallen van verzuim of schending door u.

13.3 Scheidbaarheid. Elk van de bepalingen in deze Voorwaarden staat op zichzelf. Als een rechter of bevoegde instantie besluit dat een van de bepalingen onwettig of onafdwingbaar is, blijven de resterende bepalingen onverminderd en volledig van kracht.

13.4 Externe begunstigden. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Voorwaarden, zullen er geen externe begunstigden van deze Voorwaarden zijn.

13.5 Volledige overeenkomst. Deze Voorwaarden (en alle hierin opgenomen voorwaarden en bepalingen) vormen de gehele overeenkomst tussen u en Bose, en vervangen alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten tussen u en Bose over het onderwerp, tenzij uitdrukkelijk anders staat aangegeven in deze Voorwaarden .

13.6 Toewijzing. Deze Voorwaarden en eventuele op grond hiervan verleende rechten of licenties mogen niet door u worden toegewezen of overgedragen. Deze Voorwaarden en eventuele op grond hiervan verleende rechten of licenties kunnen zonder beperking door Bose worden toegewezen of overgedragen. Deze Voorwaarden zijn bindend voor en komen ten goede aan elke partij en de opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden van een partij.

13.7 Wijziging. Deze Voorwaarden mogen alleen worden gewijzigd in overeenstemming tussen u en een bevoegde ondertekenaar van Bose, waarbij specifiek naar deze Voorwaarden wordt verwezen en specifiek wordt aangegeven welke wijzigingen dit betreft.

13.8 Geen agentschap. Met deze Voorwaarden wordt geen enkele relatie geïmpliceerd of gecreëerd, hetzij in de vorm van een agentschap, samenwerking, joint venture of arbeidsrelatie, en u zult niet het recht noch de bevoegdheid hebben om namens Bose enige verplichtingen op u te nemen, of in enig opzicht namens Bose op te treden of Bose contractueel te binden.

13.9 Elektronische verwerking. U gaat ermee akkoord dat alle gemaakte afspraken tussen u en ons in elektronische vorm net zo wettelijk bindend zijn als wanneer ze in fysieke, schriftelijke vorm waren gemaakt.

13.10 Koppen. De koppen en subkoppen in deze Voorwaarden zijn uitsluitend voor het gemak van de lezer en hebben geen wettelijke of contractuele functie.

13.11 Overleving. Elke bepaling van deze Voorwaarden die door zijn aard redelijkerwijs bedoeld is om na beëindiging van deze Voorwaarden te blijven voortbestaan, blijft van kracht.

13.12 Kennisgevingen. Wij kunnen u informeren middels kennisgevingen via e-mail, door het plaatsen van een kennisgeving op de Diensten of op welke andere manier dan ook, en een dergelijke kennisgeving wordt van kracht op het moment van de verzending ervan. Als u ons een kennisgeving doet toekomen, zal deze van kracht worden op de datum dat deze per post wordt ontvangen op 100 Mountain Road, Framingham, Massachusetts, 01701, Verenigde Staten van Amerika.

13.13 Sms. Door gebruik te maken van de Diensten gaat u ermee akkoord dat wij en degenen die namens ons optreden u in bepaalde omstandigheden sms-berichten kunnen sturen op het telefoonnummer dat u ons hebt verstrekt in overeenstemming met onze Sms-gebruiksvoorwaarden.


14. Contact opnemen

Als u vragen hebt over deze Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen. U kunt contact met ons opnemen via onze Contactpagina.