Gebruiksvoorwaarden van Bose

Laatst gewijzigd: 25 mei 2022

OPMERKING: ALS U INWONER BENT VAN DE VERENIGDE STATEN, ZIJN DEZE VOORWAARDEN ONDERWORPEN AAN VERPLICHTE ARBITRAGE EN EEN AFSTANDSVERKLARING VOOR COLLECTIEVE ACTIE ZOALS BESCHREVEN IN SECTIE 12. DIT HOUDT IN DAT EVENTUELE GESCHILLEN TUSSEN U EN BOSE DIENEN TE WORDEN BESLECHT VIA BINDENDE INDIVIDUELE ARBITRAGE, TENZIJ U UITDRUKKELIJK SCHRIFTELIJK AANGEEFT NIET GEBONDEN TE WILLEN ZIJN AAN DEZE BEPALINGEN ZOALS BESCHREVEN IN ARTIKEL 12.8.

Deze Gebruiksvoorwaarden (de ‘Voorwaarden’) vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en Bose Corporation, 100 Mountain Road, Framingham, Massachusetts, 01701, Verenigde Staten van Amerika, en zijn gelieerde entiteiten (gezamenlijk ‘Bose’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ en ‘onze’). Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Bose-websites, -software, -apparaten en bijbehorende firmware, -applicaties, -producten en alle andere diensten, functies, of content die door Bose wordt aangeboden of beschikbaar wordt gesteld (gezamenlijk, de ‘Diensten’). Door uzelf toegang te verschaffen tot deze Diensten of deze te gebruiken, verklaart u deze Voorwaarden te hebben gelezen en te hebben begrepen, en aan deze Voorwaarden gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u zich geen toegang meer te verschaffen tot de Diensten en te stoppen met het gebruik hiervan. We kunnen deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen inzicht herzien. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw blijvende gebruik van de Diensten na dergelijke updates vormt uw bindende aanvaarding van deze wijzigingen, tenzij de toepasselijke wetgeving een aanvullende kennisgeving met betrekking tot dergelijke updates vereist, in welk geval we zullen voldoen aan dergelijk vereisten.

Op bepaalde Diensten kunnen aanvullende of afzonderlijke voorwaarden van toepassing zijn. In het geval van tegenstrijdigheden tussen deze Voorwaarden en dit soort andere voorwaarden, zijn de andere voorwaarden leidend.


1. Criteria

U dient minstens de meerderjarige leeftijd te hebben in uw rechtsgebied om de Diensten te kunnen gebruiken, tenzij een van uw ouders of een wettelijk voogd namens u akkoord gaat met deze Voorwaarden en u toestemming geeft om de Diensten te gebruiken. Als u akkoord gaat met deze Voorwaarden namens een organisatie of entiteit, verklaart en garandeert u daartoe bevoegd te zijn. U kunt zich geen toegang verschaffen tot de Diensten of deze gebruiken als u bent uitgesloten van het ontvangen van de Diensten uit hoofde van toepasselijke wetgeving of als uw rechten met betrekking tot toegang of gebruik van de Diensten voorheen zijn opgeschort of van u zijn afgenomen.


2. Intellectueel eigendom

‘Content’ betekent alle websites, software, ontwerpen, tekst, kunst, audio, video’s, graphics, afbeeldingen, muziek, gebruikersinterfaces, geschreven tekst van welke aard dan ook, namen, logo’s, handelsmerken, dienstmerken, en informatie of ander materiaal dat via de Diensten wordt geplaatst, gegenereerd, verstrekt of anderszins beschikbaar wordt gesteld. De Diensten en Content worden beschermd door het auteursrecht, handelsmerkrecht, octrooirecht, handelsgeheim en andere wetten van de Verenigde Staten en buitenlandse rechtsgebieden. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Voorwaarden, bezitten Bose en zijn licentiegevers exclusief alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Diensten en Content, met inbegrip van alle bijbehorende intellectuele-eigendomsrechten.

U zult geen auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken of andere eigendomsrechten of kennisgevingen die zijn opgenomen in of worden verstrekt bij de Diensten of Content verwijderen, wijzigen of verhullen. Elk onbevoegd gebruik van materialen van of verkregen via de Diensten kan in strijd zijn met het auteursrecht, het merkenrecht, het privacy- en publiciteitsrecht, en regelgeving en statuten met betrekking tot communicatie.

Zie voor een volledige lijst met handelsmerken en bron-/rechtenvermeldingen van Bose en onze partners onze Lijst met handelsmerken.


3. Licentie

We verlenen u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie voor toegang tot, weergave en gebruik van de Diensten en Content, en voor toegang tot en gebruik van de software die is meegeleverd met onze producten of apparaten, ongeacht of deze software afkomstig is van ons of van derden. Deze licentie wordt uitsluitend verstrekt voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik van de Diensten zoals toegestaan in deze Voorwaarden.

U zult de Content, Diensten of enig deel daarvan (met inbegrip van software van derden) niet gebruiken, in sublicentie geven, kopiëren, aanpassen, wijzigen, vertalen, openbaar maken, op basis ervan afgeleide werken maken, distribueren, in licentie geven, verkopen, verhuren, voor lease aanbieden, toewijzen, overdragen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, uitzenden of op enigerlei andere wijze exploiteren, tenzij dit uitdrukkelijk wordt toegestaan in deze Voorwaarden. Er worden geen licenties of rechten aan u verleend middels implicatie of anderszins voor de intellectuele-eigendomsrechten die eigendom zijn van of worden beheerd door ons of onze licentiegevers, met uitzondering van de licenties en rechten die uitdrukkelijk worden verleend in deze Voorwaarden.

Bose kan deze licentie te allen tijde en geheel naar eigen inzicht intrekken. Als de licentie wordt ingetrokken, moet u al het materiaal dat u hebt gedownload of op een andere manier via de Diensten hebt verkregen, zo snel mogelijk vernietigen, inclusief kopieën van dergelijk materiaal, ongeacht of deze in overeenstemming met deze Voorwaarden zijn gemaakt.


4. Accountregistratie

U dient mogelijk een account te maken om onderdelen van de Diensten te gebruiken. Voor het maken van een account moet u mogelijk een wachtwoord, gebruikersnaam en andere informatie opgeven, zoals uw naam en e-mailadres. U bent als enige verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw gegevens. U mag uw account niet overdragen, verkopen, aan derden toewijzen of in sublicentie geven zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U bent als enige verantwoordelijk voor al het gebruik en al de activiteit die via uw account plaatsvindt, met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van de Diensten door iedere persoon die uw account gebruikt, zij het met of zonder toestemming. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik, of enige andere vorm van inbreuk op de beveiliging van uw account. Bose kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen als gevolg van onbevoegd gebruik van uw account. Informatie die door u wordt ingediend, is onderhevig aan het Privacybeleid van Bose.


5. Gebruikerscontent en feedback

5.1 Gebruikerscontent. U behoudt de volledige verantwoordelijkheid voor de Content die u indient, weergeeft, plaatst of anderszins beschikbaar stelt via de Diensten (‘Gebruikerscontent’), met inbegrip van het in acht nemen van alle rechten van derden in de Gebruikerscontent. Wanneer u Gebruikerscontent indient, verleent u Bose een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, niet-exclusieve, sublicentieerbare licentie om dergelijke Gebruikerscontent te gebruiken, te kopiëren, op te slaan in een cachegeheugen, te distribueren, te reproduceren, te wijzigen, te bewerken, aan te passen, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk te tonen, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, te verkopen, te verhuren, voor lease aan te bieden, over te dragen, openbaar te maken, te deassembleren en te publiceren, geheel of gedeeltelijk, in enige vorm of via elk medium nu bekend of ontwikkeld in de toekomst, zonder enige vorm van compensatie richting u, voor elk mogelijk doel, met inbegrip van, zonder beperkingen, het promoten en herdistribueren van een deel of het geheel van de Diensten (en afgeleide werken daarvan).

Wij kunnen naar eigen inzicht Gebruikerscontent vooraf screenen voordat deze op de Diensten verschijnt, en u te allen tijde verbieden of beletten om Gebruikerscontent te plaatsen, te uploaden, op te slaan, te delen, te verzenden, of weer te geven op, naar en via de Diensten. Wij kunnen naar eigen inzicht Gebruikerscontent die bij de Diensten is ingediend, afwijzen, verplaatsen, bewerken of verwijderen, om welke reden dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot Gebruikerscontent die deze Voorwaarden schendt. Zie het artikel Acceptabel gebruik hieronder voor meer informatie.

5.2 Feedback. Ongevraagde inzendingen van ideeën worden door ons niet in overweging genomen en wij verzoeken u deze niet naar ons te sturen. Als u er echter toch voor kiest om uw ideeën in welke vorm dan ook bij ons in te dienen, of dit nu via Gebruikerscontent is of anderszins (‘Feedback’), zijn hierop de volgende voorwaarden van toepassing:

(a) Feedback is en blijft het enige en exclusieve eigendom van Bose, zonder enige vorm van compensatie richting u. U kent, bij dezen, Bose onherroepelijk alle rechten, aanspraken en belangen in en op alle Feedback toe, met inbegrip van eventuele intellectuele-eigendomsrechten, en gaat akkoord met deze toekenning.

(b) Bose heeft geen enkele verplichting met betrekking tot Feedback, en is vrij om, zonder enige vorm van compensatie richting u Feedback te reproduceren, te gebruiken, openbaar te maken en te verspreiden, met inbegrip van alle ideeën, concepten, knowhow of technieken die de Feedback bevat, op onbeperkte basis, voor welk doel dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van producten en diensten waarin de Feedback is verwerkt.


6. Acceptabel gebruik

Om een veilige en positieve ervaring te bevorderen is het volgende gedrag ten strengste verboden in verband met uw toegang tot en gebruik van de Diensten. Zonder enige beperking zult u niet het volgende doen:

 • andere personen misbruiken, belasteren, bedreigen, intimideren, stalken, lastigvallen of schade berokkenen;
 • reclame maken richting gebruikers of deze ertoe aanzetten bepaalde producten of diensten te kopen of te verkopen, of informatie gebruiken die is verkregen van de Diensten om gebruikers te contacteren, reclame te maken aan gebruikers, gebruikers aan te zetten tot aankoop of verkoop, of producten of diensten aan gebruikers te verkopen zonder hun voorafgaande uitdrukkelijke toestemming;
 • materialen op of die verband houden met de Diensten wijzigen of manipuleren;
 • proberen om enige technologische maatregel te omzeilen die door ons of een van onze leveranciers of enige andere derde partij (met inbegrip van andere gebruikers) is geïmplementeerd om de toegang tot de Diensten te beschermen of te beperken;
 • proberen de software of andere onderliggende code die wordt gebruikt om de Diensten te leveren te ontsleutelen, te decompileren, te deassembleren, of aan reverse engineering te onderwerpen;
 • de Diensten of de bijbehorende software, hardware of servers op welke manier dan ook verstoren, overstelpen, aanvallen, aanpassen of manipuleren;
 • zich bezig houden met spidering of harvesting, of software gebruiken, met inbegrip van spyware, die is ontworpen om gegevens van de Diensten te verzamelen;
 • het gebruik van de Diensten door anderen belemmeren of verstoren;
 • zich voordoen als een andere persoon of entiteit of enige andere soortgelijke frauduleuze activiteit uitvoeren, zoals phishing;
 • iets plaatsen of delen dat illegaal, beledigend, intimiderend, pornografisch, onfatsoenlijk, profaan, obsceen, haatzaaiend, racistisch of anderszins verwerpelijk is van aard;
 • berichten of verzoeken plaatsen of verzenden die zijn ontworpen of bedoeld om wachtwoorden, accountgegevens of enige andere persoonlijke of privé-informatie van een gebruiker te verkrijgen, of dit faciliteren;
 • content indienen die is gekoppeld aan netwerkmarketingprogramma’s, piramidesystemen of content die niets met het onderwerp te maken heeft
 • ongevraagd of zonder toestemming reclameberichten of communicatie van commerciële aard indienen, verzenden, plaatsen, uploaden of anderszins beschikbaar stellen, zoals spam, reclame, promotiemateriaal, junkmail, kettingbrieven, of enige andere vorm van ongevraagde communicatie;
 • actie ondernemen die naar eigen inzicht van Bose een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur inhoudt of zou kunnen inhouden;
 • virussen, kwaadaardige code of andere computerinstructies of technologische middelen verzenden die tot doel hebben het gebruik van computers of verwante systemen te verstoren, te beschadigen of te manipuleren;
 • middelen gebruiken om scraping of crawling op webpagina’s binnen de Diensten uit te voeren;
 • robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen gebruiken om toegang te krijgen tot de Diensten voor welk doel dan ook;
 • de intellectuele-eigendoms-, privacy-, publiciteitsrechten of andere wettelijke rechten en eigendommen van anderen schenden, hier inbreuk op maken of onrechtmatig gebruiken;
 • wetten of voorschriften overtreden; of
 • een derde partij ertoe aanzetten, aanmoedigen of helpen een van de bovenstaande zaken te doen.

Naast de beperkingen op het gebruik zoals hierboven beschreven, worden de materialen op of via de Diensten geleverd met ‘RECHTENBEPERKINGEN’. Gebruik, duplicatie of openbaarmaking door een federale, staats- of lokale overheid of autoriteit is onderworpen aan verdere beperkingen zoals uiteengezet in de toepasselijke wetgeving en voorschriften. Het gebruik van de materialen door een dergelijke overheid of autoriteit vormt een erkenning van de eigendomsrechten van Bose.


7. Privacy

Zie ons Privacybeleid voor meer informatie over onze praktijken op het gebied van gegevensbescherming, waaronder verzameling en gebruik van uw gegevens. Ons Privacybeleid is van toepassing op uw gebruik van de Diensten en maakt middels verwijzing deel uit van deze Voorwaarden.


8. Garanties, afwijzingen van garantie, en beperking van aansprakelijkheid

TENZIJ UITDRUKKELIJK SCHRIFTELIJK ANDERS AANGEGEVEN DOOR BOSE IN VERBAND MET UW AANKOOP VAN EEN BOSE-PRODUCT OF -DIENST, WORDEN DE DIENSTEN EN CONTENT ‘AS IS’ VERSTREKT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN DOET BOSE UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE GARANTIES, VOORSTELLINGEN OF VOORWAARDEN, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES TEN AANZIEN VAN KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM OF NIET-INBREUK. SPECIFIEK, MAAR ZONDER BEPERKING GARANDEERT BOSE NIET DAT: (I) DE DIENSTEN OF CONTENT VRIJ ZIJN VAN FOUTEN; (II) DE FUNCTIES OF FUNCTIONALITEIT VAN DE DIENSTEN ONONDERBROKEN, VEILIG OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN; (III) DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF (IV) DE DIENSTEN EN CONTENT VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. BOSE GEEFT GEEN GARANTIE DAT BOSE DE DIENSTEN ZAL BIJWERKEN OF BLIJVEN AANBIEDEN OF BESCHIKBAAR ZAL BLIJVEN STELLEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SPECIFIEKE SOFTWARE, TOEPASSINGEN OF PRODUCTEN, VOOR ONGEACHT WELKE PERIODE, EN BOSE BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DE DIENSTEN ZONDER KENNISGEVING AAN U TE WIJZIGEN, BIJ TE WERKEN EN TE STAKEN. DE VOORGAANDE AFWIJZINGEN VAN GARANTIE ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, EN BLIJVEN VAN KRACHT NA BEËINDIGING OF AFLOOP VAN DE GELDIGHEIDSDUUR VAN DEZE VOORWAARDEN OF UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN.

U VERKLAART EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, U HET VOLLEDIGE RISICO DRAAGT DAT VOORTVLOEIT UIT UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZAL BOSE OF ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN, OF ELKE ANDERE PARTIJ DIE IS BETROKKEN BIJ HET MAKEN, PRODUCEREN OF LEVEREN VAN DE DIENSTEN OF CONTENT, OF EENIEDER VAN HUN RESPECTIEVE DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, MEDEWERKERS, AGENTEN OF ANDERE VERTEGENWOORDIGERS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK KUNNEN WORDEN GESTELD VOOR ENIGE VORM VAN SCHADE AAN U, EEN ANDERE PERSOON OF ENTITEIT, HETZIJ DIRECT, INDIRECT, SPECIAAL, BIJKOMEND, VOORTVLOEIEND, BESTRAFFEND OF ANDERSZINS VAN AARD (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DIE LEIDT TOT INKOMENS-, GEGEVENS- OF GEBRUIKSVERLIES, SCHADE AAN COMPUTERS OF APPARATEN, OF KOSTEN OM VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN TE VERKRIJGEN), VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND STAAND MET DEZE DIENSTEN OF ENIGERLEI CONTENT, KOPPELINGEN OF VERBINDINGEN DIE DOOR DEZE DIENSTEN WORDEN GEBODEN, ONGEACHT OF BOSE NU WEL OF NIET GEÏNFORMEERD IS OVER DE MOGELIJKHEID OP DERGELIJKE SCHADE EN DEZE GEBASEERD IS OP VRIJWARING, CONTRACTUELE BINDING, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN VERWAARLOZING), JURIDISCHE AANSPRAKELIJKHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID, SCHENDING VAN STATUTEN OF ANDERSZINS.

IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN BOSE VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND STAAND MET DEZE VOORWAARDEN, HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, OF DE ONMOGELIJKHEID DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT IS BETAALD VOOR HET SPECIFIEKE PRODUCT OF DE SPECIFIEKE DIENST WAAROP DE VORDERING BETREKKING HEEFT, OF ALS DE VORDERING GEEN BETREKKING HEEFT OP EEN BETAALD PRODUCT OF BETAALDE DIENST, € 100.

BOSE BIEDT GEEN GARANTIE VOOR, NOCH ONDERSCHRIJVEN WIJ OF NEMEN WIJ DE VERANTWOORDELIJKHEID OP ONS VOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN WAARVOOR WORDT GEADVERTEERD OF DIE WORDEN AANGEBODEN DOOR DERDEN VIA DE DIENSTEN, NOCH VOOR WEBSITES WAARNAAR AL DAN NIET MET EEN KOPPELING WORDT VERWEZEN VIA DE DIENSTEN, EN BOSE ZAL GEEN PARTIJ ZIJN IN, EN OP GEEN ENKELE MANIER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET CONTROLEREN VAN TRANSACTIES TUSSEN U EN EXTERNE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. BOSE KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR BELEDIGEND OF ONRECHTMATIG GEDRAG VAN DERDEN. U DRAAGT VRIJWILLIG HET RISICO VAN LETSEL OF SCHADE ALS GEVOLG VAN HET VOORGAANDE. 

DE VOORGAANDE BEPERKINGEN ZIJN FUNDAMENTELE EN MATERIËLE ELEMENTEN VAN DE BASIS VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN BOSE EN U EN BLIJVEN VAN TOEPASSING, ZELFS ALS EEN OPLOSSING NIET VOLDOET AAN HET ESSENTIËLE DOEL ERVAN EN VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde garanties of de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid ten aanzien van schade niet toegestaan. Daarom is het mogelijk dat enkele van deze beperkingen niet voor u gelden. Als u inwoner bent van New Jersey, Verenigde Staten, zijn de beperkingen in dit Artikel wel op u van toepassing.


9. Schadeloosstelling

Voor zover wettelijk toegestaan, stemt u ermee in Bose en zijn respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders en vertegenwoordigers (en alle opvolgers en rechtverkrijgenden van een van de voorgaande) schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen enige vordering of eis, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke honoraria en betalingen van advocaten, in verband staand met of voortvloeiend uit uw gebruik van de Diensten of Content, uw verbinding met de Diensten, uw blootstelling aan Content of Gebruikerscontent, schending door u van de Voorwaarden, schending door u van toepasselijke wetgeving, uw indiening, plaatsing of overdracht van Gebruikerscontent aan of op de Diensten, en/of schending door u van enige rechten van een ander. Wij behouden ons het recht voor om op eigen kosten de exclusieve verdediging van en controle over dergelijke geschillen op ons te nemen en u zult in elk geval met ons samenwerken bij het handhaven van beschikbare verdedigingsmogelijkheden.


10. Aanpassing en beëindiging

10.1 Aanpassing van Diensten. Tenzij niet toegestaan door toepasselijke lokale wetgeving, behoudt Bose zich het recht voor om met of zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment de Diensten (of enig deel daarvan) tijdelijk of permanent aan te passen of te beëindigen. Bose is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een aanpassing, opschorting of beëindiging van de Diensten.

10.2 Beëindiging. Wij kunnen geheel en uitsluitend naar eigen inzicht uw recht op toegang beëindigen, opschorten of u anderszins de toegang ontzeggen tot (een deel van) de Diensten op elk gewenst moment en om welke reden dan ook, met of zonder kennisgeving aan u. Als we uw recht op toegang tot de Diensten beëindigen, worden deze Voorwaarden beëindigd en hebt u met onmiddellijke ingang geen enkel recht meer op toegang tot de Diensten; bepaalde bepalingen van deze Voorwaarden blijven echter ook na beëindiging van kracht, met inbegrip van maar niet beperkt tot, en zover van toepassing, de bepalingen inzake Verplichte arbitrage en afstandsverklaring voor collectieve actie. Beëindiging van uw gebruik of toegang tot de Diensten kan ook, naar eigen inzicht van Bose, de verwijdering van uw account en/of Gebruikerscontent omvatten. U zult in dit geval geen informatie met betrekking tot uw account meer kunnen ophalen, behalve zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.


11. Kennisgeving van inbreuk op intellectueel eigendom

In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) en andere toepasselijke wetgeving is het het beleid van Bose om, in passende omstandigheden, het registratie-account te beëindigen van een gebruiker die wordt geacht inbreuk te hebben gemaakt op intellectuele-eigendomsrechten van derden en/of Gebruikerscontent te verwijderen die als inbreukmakend wordt beschouwd. Raadpleeg het Auteursrechtbeleid van Bose voor meer informatie.


12. Verplichte arbitrage en afstandsverklaring voor collectieve actie voor inwoners van de Verenigde Staten

LEES DIT GEDEELTE ZORGVULDIG DOOR AANGEZIEN DIT IMPLICATIES HEEFT VOOR UW WETTELIJKE RECHTEN, WAARONDER UW RECHT OM EEN RECHTSZAAK IN TE DIENEN BIJ EEN RECHTBANK.

12.1 Toepassing. U en Bose gaan ermee akkoord dat deze Voorwaarden van toepassing zijn op de handel tussen staten en dat de Amerikaanse Federal Arbitration Act de interpretatie en handhaving van deze arbitragebepalingen regelt. Dit Artikel 12 is bedoeld om breed te worden geïnterpreteerd en regelt alle geschillen tussen u en Bose, met inbegrip van maar niet beperkt tot vorderingen die voortvloeien uit, of verband houden met enig aspect van de relatie tussen u en Bose, hetzij gebaseerd op contractuele binding, onrechtmatige daad, statuten, fraude, onjuiste voorstelling of enige andere juridische theorie; vorderingen die zijn ontstaan vóór het van kracht gaan van deze Voorwaarden of enige andere eerdere overeenkomst (met inbegrip van maar niet beperkt tot vorderingen met betrekking tot reclame); en vorderingen die kunnen ontstaan na beëindiging van deze Voorwaarden. De enige geschillen die van deze brede bepaling zijn uitgesloten, zijn rechtszaken inzake (bepaalde) intellectuele-eigendomsrechten en kleine rechtbankvorderingen, zoals hieronder wordt uiteengezet.

12.2 Aanvankelijke geschillenbeslechting. De meeste geschillen kunnen zonder arbitrage worden beslecht. Voordat u enige formele actie onderneemt, neemt u eerst contact met ons op via Bose Corporation, 100 Mountain Road, Framingham, MA 01701, Attn: Office of the General Counsel, en geeft u een korte, schriftelijke beschrijving van het geschil en uw contactgegevens (met inbegrip van uw gebruikersnaam, als uw geschil betrekking heeft op een account). Met uitzondering van intellectuele-eigendoms- en kleine rechtbankvorderingen, stemmen de partijen ermee in hun uiterste best te doen om geschillen, vorderingen, vragen of onenigheid rechtstreeks te beslechten via overleg met Bose, en te zullen onderhandelen op basis van goed vertrouwen voordat een rechtszaak of arbitrage wordt geïnitieerd.

12.3 Bindende arbitrage. Als de partijen niet binnen zestig (60) dagen na het tijdstip waarop de informele geschillenbeslechting is gestart, tot een overeenkomst komen op grond van de bepaling Aanvankelijke geschillenbeslechting hierboven, kan een van beide partijen bindende arbitrage initiëren als enige manier om het geschil met betrekking tot de vordering te beslechten (behalve zoals bepaald in artikel 12.7) onder voorbehoud van de hieronder uiteengezette voorwaarden. Met name alle geschillen met betrekking tot vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden (met inbegrip van de formulering, prestaties en eventuele schending van de Voorwaarden) zullen uiteindelijk worden beslecht middels bindende arbitrage onder toezicht van JAMS, in overeenstemming met de ‘Streamlined Arbitration Procedure Rules’ van JAMS voor vorderingen tot en met € 250.000 en de ‘Comprehensive Arbitration Rules and Procedures’ van JAMS voor vorderingen boven € 250.000 die op het moment dat de arbitrage wordt geïnitieerd van kracht zijn, met uitsluiting van regels of procedures die van toepassing zijn op collectieve actie of dit toestaan.

12.4 Bevoegdheden van de arbiter. De arbiter, en niet enige federale, staats- of lokale rechtbank of instantie, heeft de exclusieve bevoegdheid om alle geschillen te beslechten die voortvloeien uit of verband houden met de interpretatie, toepasbaarheid, afdwingbaarheid of formulering van deze Voorwaarden met inbegrip van maar niet beperkt tot de claim dat deze Voorwaarden, in zijn geheel of gedeeltelijk, ongeldig zijn of ongeldig verklaard kunnen worden, het feit of een vordering mag worden onderworpen aan arbitrage, of inzake de rechtsgeldigheid van de afstandsverklaring van het recht op een rechtszaak. De arbiter is bevoegd om iedere vorm van compensatie toe te kennen die in een rechtbank op grond van wet of billijkheid kan worden toegewezen. De uitspraak van de arbiter zal schriftelijk zijn en bindend zijn voor de partijen en kan als vonnis worden aangetekend in een rechtbank met rechtsbevoegdheid.

12.5 Een verzoek tot arbitrage indienen. Om een arbitragezaak te starten, moet u het volgende doen: (a) Dien een verzoek tot arbitrage in met een beschrijving van de vordering en het bedrag van de schade die u wilt verhalen (u kunt een voorbeeld van een verzoek tot arbitrage vinden op www.jamsadr.com); (b) neem contact op met JAMS en volg de juiste procedures van JAMS om de arbitrage te beginnen; (c) Stuur ons een kopie van het Verzoek tot arbitrage toe op het adres: Bose Corporation, 100 Mountain Road, Framingham, MA 01701, Attn: Office of the General Counsel.

Op betaling van de kosten voor indiening, administratie en arbiter zullen de toepasselijke consumentenrichtlijnen van JAMS van toepassing zijn. De partijen zijn elk verantwoordelijk voor de betaling van de honoraria en kosten van hun eigen advocaten in de arbitragezaak, tenzij zij wettelijk zijn vrijgesteld van een betalingsverplichting, of de arbiter vaststelt dat een vordering lichtzinnig, voor een ongepast doel dan wel te kwader trouw is ingediend.

De partijen begrijpen dat zij, zonder deze bepaling inzake verplichte arbitrage, het recht zouden hebben om een rechtszaak aan te spannen bij de rechter en een juryproces te houden. Zij begrijpen verder dat in sommige gevallen de kosten van arbitrage hoger kunnen uitvallen dan de kosten van een rechtszaak en dat het recht op het inzien van bewijsmateriaal van de tegenpartij beperkter kan zijn dan bij de rechter. Als u inwoner bent van de Verenigde Staten, kan arbitrage plaatsvinden in het district waar u woont op het moment van indiening, tenzij u en wij beiden akkoord gaan met een andere locatie of met telefonische arbitrage. Voor personen die buiten de Verenigde Staten wonen, zal arbitrage worden geïnitieerd in Middlesex County, Massachusetts, Verenigde Staten, en u en Bose komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke rechtsbevoegdheid van een federale of staatsrechtbank in Middlesex County, Massachusetts, teneinde arbitrage af te dwingen, de procedure te laten schorsen, of om de uitspraak van de arbiter te laten bevestigen, te laten aanpassen, nietig te laten verklaren of te laten aantekenen.

12.6 Afstandsverklaring voor collectieve actie. De partijen komen voorts overeen dat de arbitrage uitsluitend in de respectieve individuele hoedanigheid van de partijen zal worden gevoerd en niet als collectieve of anderszins vertegenwoordigende actie, en de partijen zien uitdrukkelijk af van hun recht om als collectief een zaak in te dienen of om als collectief om compensatie te vragen. U EN BOSE GAAN ERMEE AKKOORD DAT EENIEDER UITSLUITEND IN DIENS RESPECTIEVE INDIVIDUELE HOEDANIGHEID EEN VORDERING TEGEN DE ANDER KAN INDIENEN, EN NIET ALS KLAGER BINNEN, OF LID VAN EEN COLLECTIEF IN EEN VERMEENDE COLLECTIEVE OF VERTEGENWOORDIGENDE PROCEDURE. Als een rechtbank of arbiter vaststelt dat de afstandsverklaring voor collectieve actie zoals uiteengezet in dit artikel om welke reden dan ook nietig of niet-afdwingbaar is, of dat arbitrage op collectieve basis kan plaatsvinden, worden de hierboven uiteengezette arbitragebepalingen in hun geheel nietig verklaard en worden de partijen geacht niet te zijn overeengekomen geschillen te beslechten via arbitrage.

12.7 Uitzondering: Rechtszaken inzake intellectueel eigendom en kleine rechtsbankvorderingen. Niettegenstaande het besluit van de partijen om alle geschillen via arbitrage te beslechten, kan een van beide partijen een rechtszaak aanspannen inzake afdwingingsmaatregelen, geldigheidbepalingen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met diefstal, piraterij, of ongeoorloofd gebruik van intellectueel eigendom in een staats- of federale rechtbank met rechtsbevoegdheid, of een zaak indienen bij het U.S. Patent and Trademark Office ter bescherming van diens intellectuele-eigendomsrechten (‘intellectuele-eigendomsrechten’ betekent octrooien, auteursrechten, morele rechten, handelsmerken en handelsgeheimen, maar geen privacy- of publiciteitsrechten). Beide partijen kunnen voor het beslechten van kleine rechtbankvorderingen ook een rechtszaak indienen bij een speciale rechtbank voor kleine vorderingen met rechtsbevoegdheid.

12.8 30 dagen recht op afstand doen. U hebt het recht om afstand te doen van de hierboven uiteengezette bepalingen inzake Verplichte arbitrage en afstandsverklaring voor collectieve actie door een schriftelijke kennisgeving van uw besluit te sturen naar Bose Corporation, 100 Mountain Road, Framingham, MA 01701, Attn: Office of the General Counsel met als onderwerpregel, ‘ARBITRATION AND CLASS ACTION WAIVER OPT OUT’. De kennisgeving moet worden verzonden binnen dertig (30) dagen na (a) de ingangsdatum van deze Voorwaarden; of (b) de eerste datum waarop u de Diensten hebt gebruikt met een versie van de Voorwaarden waarin deze versie van de bepaling inzake Verplichte arbitrage en afstandsverklaring voor collectieve actie is opgenomen, afhankelijk van welke datum later is. Doet u dit niet, verklaart u te zijn gebonden aan de bepaling dat geschillen zullen worden beslecht via arbitrage in overeenstemming met de hier uiteengezette voorwaarden. Als u afstand doet van deze arbitragebepalingen, is ook Bose hier niet aan gebonden.

12.9 Wijzigingen in dit Artikel. Als we wijzigingen aanbrengen in dit artikel, kunt u een dergelijke wijziging afwijzen door ons binnen 30 dagen na de wijziging schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen op het adres dat staat vermeld in Artikel 12.8. Het is niet nodig om ons een afwijzing te sturen bij een toekomstige wijziging in het artikel Verplichte arbitrage en afstandsverklaring voor collectieve actie van deze Voorwaarden, als u binnen de eerste 30 dagen nadat u deze Voorwaarden voor het eerst hebt geaccepteerd op de juiste wijze van deze bepaling afstand hebt gedaan. Als u na deze eerste 30 dagen niet op juiste wijze afstand hebt gedaan van deze bepaling, gaat u middels afwijzing van een toekomstige wijziging, ermee akkoord dat een geschil tussen u en Bose zal worden beslecht in overeenstemming met de formulering van deze arbitragebepaling, eventueel aangepast door wijzigingen die u niet hebt afgewezen. Deze kennisgeving is alleen van toepassing op deze Voorwaarden; als u in het verleden andere arbitrageovereenkomsten met ons hebt gesloten of in de toekomst andere dergelijke overeenkomsten met ons aangaat, zal uw kennisgeving dat u afstand doet van de arbitragebepaling in deze Voorwaarden geen invloed hebben op de andere arbitrageovereenkomsten tussen u en ons.

12.10 Overleving. Dit Artikel blijft ook na beëindiging van uw gebruik van de Diensten van kracht.


13. Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden en het onderwerp ervan, en alle acties die hieraan zijn gerelateerd, zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met en zijn onderworpen aan het recht van de staat Massachusetts, niettegenstaande haar uitgangspunten ten aanzien van met elkaar strijdige wettelijke bepalingen. Tenzij aangegeven in Artikel 12 hierboven inzake verplichte arbitrage, zal elk geschil dat voortvloeit uit deze Voorwaarden of het gebruik van de Diensten worden voorgelegd aan de staats- of federale rechtbank in het district Middlesex, Massachusetts in de Verenigde Staten, en stemmen Bose en u in met de exclusieve rechtsbevoegdheid van deze rechtbanken.


14. Algemene voorwaarden

14.1 Overmacht. Onder geen beding kan Bose aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging of verzuim in prestaties die direct of indirect voortvloeien uit een gebeurtenis waarop wij redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen.

14.2 Geen afstandsverklaring. Als wij verzuimen erop aan te dringen dat u zich aan alle verplichtingen in deze Voorwaarden houdt of als we dit niet tijdig doen, betekent dit niet dat wij afstand hebben gedaan van deze rechten en betekent dit niet dat u niet aan deze verplichtingen hoeft te voldoen. Als wij onze rechten niet opeisen bij verzuim of schending door u, zullen wij dit uitsluitend schriftelijk doen en betekent dit niet dat wij automatisch onze rechten niet zullen opeisen bij eventuele toekomstige gevallen van verzuim of schending door u.

14.3 Scheidbaarheid. Elk van de bepalingen in deze Voorwaarden staat op zichzelf. Indien een rechter of bevoegde instantie besluit dat een van de bepalingen onwettig of onafdwingbaar is, blijven de resterende bepalingen onverminderd en volledig van kracht.

14.4 Externe begunstigden. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Voorwaarden, zullen er geen externe begunstigden van deze Voorwaarden zijn.

14.5 Volledige overeenkomst. Deze Voorwaarden (en alle hierin opgenomen voorwaarden en bepalingen) vormen de gehele overeenkomst tussen u en Bose, en vervangen alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten tussen u en Bose over het onderwerp, tenzij uitdrukkelijk in deze Voorwaarden anders staat aangegeven.

14.6 Toewijzing. Deze Voorwaarden en eventuele op grond hiervan verleende rechten of licenties mogen niet door u worden toegewezen of overgedragen. Deze Voorwaarden en eventuele op grond hiervan verleende rechten of licenties kunnen zonder beperking door Bose worden toegewezen of overgedragen. Deze Voorwaarden zijn bindend voor en komen ten goede aan elke partij en de opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden van een partij.

14.7 Wijziging. Deze Voorwaarden mogen alleen worden gewijzigd in overeenstemming tussen u en een bevoegde ondertekenaar van Bose, waarbij specifiek naar deze Voorwaarden wordt verwezen en specifiek wordt aangegeven welke wijzigingen dit betreft.

14.8 Geen agentschap. Met deze Voorwaarden wordt geen enkele relatie geïmpliceerd of gecreëerd, hetzij in de vorm van een agentschap, samenwerking, joint venture of arbeidsrelatie, en u zult niet het recht noch de bevoegdheid hebben om namens Bose enige verplichtingen op u te nemen, of in enig opzicht namens Bose op te treden of Bose contractueel te binden.

14.9 Elektronische verwerking. U gaat er mee akkoord dat alle gemaakte afspraken tussen u en ons in elektronische vorm net zo wettelijk bindend zijn als wanneer ze in fysieke, schriftelijke vorm waren gemaakt.

14.10 Titels. De sectietitels en -ondertitels in deze Voorwaarden zijn uitsluitend voor het gemak en hebben geen wettelijke of contractuele functie.

14.11 Overleving. Bepalingen van deze Voorwaarden die door hun aard redelijkerwijs niet in aanmerking komen voor opzegging, blijven voortbestaan.

14.12 Kennisgevingen. Wij kunnen u informeren middels kennisgevingen via e-mail, door het plaatsen van een kennisgeving op de Diensten of op welke andere manier dan ook, en een dergelijke kennisgeving treedt in werking op het moment van de verzending ervan. Als u ons een kennisgeving doet toekomen, zal deze van kracht worden op de datum dat deze door ons per post is ontvangen op 100 Mountain Road, Framingham, Massachusetts, 01701, Verenigde Staten van Amerika.

14.3. Sms. Door gebruik te maken van de Diensten gaat u ermee akkoord dat wij en degenen die namens ons optreden u in bepaalde omstandigheden sms-berichten kunnen sturen op het telefoonnummer dat u ons hebt verstrekt in overeenstemming met onze Sms-gebruiksvoorwaarden.


15. Contact opnemen

Als u vragen hebt over deze Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen. U kunt contact met ons opnemen via onze Contactpagina.