Bestel vandaag nog en profiteer van gratis verzending.
 

Klik hier voor de Algemene Verkoopvoorwaarden.

Algemene voorwaarden voor de site

Welkom op de Nederlandstalige website ('website') van Bose Products B.V. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Bose en zijn agenten. We verlenen u met alle plezier toegang tot de inhoud van de website ('inhoud') zodat u informatie kunt zoeken en kunt winkelen. Lees de onderstaande voorwaarden en bepalingen met betrekking tot het gebruik van de website ('Algemene voorwaarden') aandachtig door. Door de website van Bose te bezoeken en te gebruiken gaat u expliciet akkoord met deze algemene voorwaarden en volgt u de toepasselijke wet- en regelgeving aangaande het gebruik van de website. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, verzoeken we u de website niet te bezoeken of te gebruiken.

Geautoriseerd gebruik 

Bose geeft u hierbij toestemming om de inhoud die door Bose op de website wordt gepubliceerd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, weer te geven, te kopiëren, en te reproduceren om eventueel over te gaan tot de aanschaf van een Bose®-product, mits u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Behalve zoals bovenstaand expliciet is aangegeven, verklaart u dat u de inhoud of delen van de inhoud van de website op geen enkele wijze zult reproduceren, weergeven, publiceren, doorgeven of op enige andere wijze voor enig ander doel zult distribueren.

Daarnaast stemt u ermee in de website niet te zullen gebruiken voor onwettige doeleinden of doeleinden die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden.

Aankopen

Als u een van de producten op deze website wilt aanschaffen, moet u naast de algemene voorwaarden ook de algemene verkoopvoorwaarden accepteren.

U verklaart dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten, bijkomende kosten, invoerrechten, belastingen en aanslagen die voortvloeien uit het gebruik van de website.

U garandeert dat u over de volledige rechten beschikt om deze algemene voorwaarden aan te gaan en gebruik te maken van de website overeenkomstig alle voorwaarden en bepalingen in dit document.

Intellectueel eigendom

De inhoud op de website is eigendom van Bose, bij Bose aangesloten maatschappijen, dochterondernemingen van Bose en/of leveranciers van Bose en is auteursrechtelijk beschermd. Bose kan eigendomsvermeldingen voor de inhoud op de website plaatsen, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht- en handelsmerkgegevens. U stemt ermee in dat u voor elke kopie of reproductie die u van de website of inhoud op de website maakt, dergelijke auteursrecht-, handelsmerkvermeldingen en andere eigendomsvermeldingen handhaaft.

Behalve zoals hierboven in deze algemene voorwaarden wordt aangegeven, kunnen er op geen enkele wijze rechten, licenties of andere intellectuele-eigendomsrechten aan de inhoud van de website worden ontleend, noch indirect, noch door juridische uitsluiting of op enige andere wijze.

Alle producten, processen of technologieën op deze website zijn mogelijk onderworpen aan andere, aan Bose voorbehouden intellectuele-eigendomsrechten. Bose en de Wave® radio zijn geregistreerde handelsmerken van Bose Corporation. Alle handelsmerkaanduidingen die voor de producten, productontwerpen en services van Bose worden gebruikt, zijn gebaseerd op de handelsmerkaanvragen en -registratie in de Verenigde Staten. Het is mogelijk dat de registratie van handelsmerken in andere landen nog moet worden openbaar gemaakt of nog in behandeling is. Er kunnen geen conclusies worden getrokken uit de registratie in enig ander land.

Microsoft en het Passport-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen en worden gebruikt onder een licentie die is verleend door Microsoft. Andere handelsmerken, inclusief geregistreerde handelsmerken, van de genoemde producten of waarnaar op de website wordt verwezen, zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Beperkingen met betrekking tot het gebruik van koppelingen en frames

U stemt ermee in dat u geen handelsmerken van Bose, of verwante grafische voorstellingen, als koppeling naar een andere website zult gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bose. Voorts stemt u ermee in dat u geen koppeling naar de website zult maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bose. Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de website weer te geven in een frame.

Inhoud van derden

De website van Bose bevat mogelijk koppelingen naar sites van derden die niet door Bose worden beheerd. We zijn niet aansprakelijk voor kennelijke (tik-)fouten.

Beperkingen met betrekking tot belemmering

U stemt ermee in dat u geen robots, spiders of andere geautomatiseerde of handmatige processen zult gebruiken, om de inhoud van de website te verwerken of te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bose. U stemt ermee in dat u geen acties zult ondernemen waardoor de infrastructuur van de website onredelijk en disproportioneel wordt belast. U stemt ermee in dat u geen apparaat gebruikt of software of handelingen uitvoert waarmee u het goed functioneren van de website verstoort of probeert te verstoren.

Ongeoorloofd gebruik

Illegaal en/of ongeoorloofd gebruik van de website, inclusief maar niet beperkt tot het ongeoorloofd gebruik van frames of koppelingen naar de website, worden onderzocht en kunnen juridische gevolgen hebben, inclusief maar niet beperkt tot civiele of strafrechtelijke vervolging of vervolging wegens smaad.

Internationale informatie

De website verschaft u toegang tot informatie over producten en services van Bose die beschikbaar zijn in gebieden buiten Nederland. Dergelijke verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en impliceren niet dat Bose dergelijke producten of services ook beschikbaar zal stellen in Nederland.

Toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens

U verklaart dat u de beperkte privacyverklaring en verklaring met betrekking tot de gegevensbescherming van Bose (de 'privacyverklaring') hebt gelezen en begrepen en dat u akkoord gaat met het feit dat uw persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt, openbaargemaakt en overgedragen, zoals omschreven in de privacyverklaring, inclusief maar niet beperkt tot:

  1. het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Bose voor marketing- en verkoopdoeleinden, onderworpen aan uw recht om aan te geven dat u niet wilt dat Bose dergelijke gegevens gebruikt voor direct-marketingdoeleinden;

  2. het delen van uw persoonlijke gegevens met derden die marketing- en verkoopgerelateerde activiteiten voor Bose uitvoeren;

  3. het gebruik van uw persoonlijke gegevens door derden voor marketing- en verkoopdoeleinden, onderworpen aan uw recht om aan te geven dat u niet wilt dat dergelijke gegevens worden gebruikt; en

  4. het overdragen van uw persoonlijke gegevens naar gebieden buiten de EEA, inclusief de Verenigde Staten van Amerika.

  5. Verwerking vindt alleen plaats na uw toestemming.

Opgegeven gegevens

Indien een gebruiker van de website informatie verstrekt, zoals vragen, opmerkingen, tips, enzovoort, aangaande de inhoud of een product of service van Bose, wordt deze informatie als niet-vertrouwelijk beschouwd en is Bose op geen enkele wijze, behoudens de bepalingen in de privacyverklaring, verantwoordelijk voor dergelijke gegevens en staat het Bose vrij de feedback zonder enige beperking te reproduceren, te gebruiken, openbaar te maken en te distribueren. Het staat Bose vrij ideeën, concepten, know-how of technieken in dergelijke informatie voor enig doel te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, fabriceren en marketen van producten.

Jurisdictie

Klanten in Nederland: als u deze site bezoekt vanuit Nederland, zijn deze algemene voorwaarden onderworpen aan de wet- en regelgeving van Nederland en beschikken de gerechtshoven van Nederland over de exclusieve jurisdictie aangaande enige geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze algemene voorwaarden. Alle transacties, correspondentie en overeenkomsten worden opgesteld of gevoerd in het Nederlands.

Alle andere bezoekers: als u deze site bezoekt vanuit een andere jurisdictie, zijn deze algemene voorwaarden onderworpen aan de wet- en regelgeving van Nederland en beschikken de gerechtshoven van Nederland over de exclusieve jurisdictie aangaande enige geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze algemene voorwaarden. Alle transacties, correspondentie en overeenkomsten worden opgesteld of gevoerd in het Nederlands.

Scheidbaarheid

Indien een bevoegde rechtbank mocht oordelen dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden onrechtmatig, ongeldig of niet afdwingbaar is, wordt afstand genomen van de betreffende bepaling in de algemene voorwaarden, maar blijven de overige bepalingen en de algemene voorwaarden gewoon geldig en van kracht. De partijen stemmen er voorts mee in dat een dergelijke onrechtmatige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling in deze algemene voorwaarden voor zover mogelijk wordt vervangen door een bepaling die nagenoeg dezelfde economische en commerciële implicaties heeft als de oorspronkelijke bepaling. Indien een bevoegde rechtbank mocht oordelen dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk onrechtmatig, ongeldig of niet afdwingbaar is, blijft de bepaling gewoon geldig en van kracht voor zover deze wel rechtmatig, geldig en afdwingbaar is.

Gehele overeenkomst

De algemene voorwaarden en de privacyverklaring vormen de volledige overeenkomst tussen u en Bose en vervangen alle eerdere overeenkomsten, toezeggingen (anders dan onrechtmatige toezeggingen) en afspraken, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot het gebruik van de website.

Verklaring van afstand

Fouten of vertragingen aan de kant van Bose aangaande de rechten en verhaalsmogelijkheden of het afdwingen van deze algemene voorwaarden kunnen niet worden beschouwd als een verklaring van afstand hiervan.

Headings

De koppen zijn aangebracht voor het gemak en mogen niet worden gebruikt voor de interpretatie van de algemene voorwaarden.